Pháp điển Net - Công văn số 2418/TCT-TS ngày 22/07/2005 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện hồ sơ theo Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                       cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                Tổng cục Thuế                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 2418/TCT-TS

Hà Nội, ngày 22  tháng 7 năm 2005

V/v thực hiện hồ sơ theo Thông tư
số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 1413/CT-THDT ngày 29/6/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà báo cáo một số vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư liên lịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về các mẫu tờ khai và thông báo nộp tiền:

- Các mẫu tờ khai và thông báo nộp tiền quy định người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính ban hành kèm theo Thông tư liên tịch được xác định tương ứng với từng loại khoản thu như: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ... Vì vậy, khi người sử dụng đất đi thực hiện nghĩa vụ tài chính, có người chỉ phải nộp một khoản thu là lệ phí trước bạ nhà đất, có người lại phải nộp hai khoản thu khác nhau, vì vậy không thể gộp chung các tờ khai và thông báo nộp tiền của các khoản thu của từng loại đất được.

+ Thời điểm được quyền sử dụng đất ghi tại điểm 3.5 của Tờ khai tiền sử dụng đất là thời điểm ghi đất đã được sử dụng từ thời gian nào (trước ngày 15/10/1993 hoặc sau ngày 15/10/1993) làm cơ sở để cơ quan thuế xác định thu hoặc không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 Luật đất đai.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/07/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
30/2005/TTLT/BTC-B... 18/04/2005 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software