Pháp điển Net - Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/07/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                       cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 44/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2005

Quyết định

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,
 phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp
 giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

bộ trưởng bộ tài chính

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế;

Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế (tại công văn số 9543/YT-KT-TC ngày 06/12/2004);

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/08/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
59/2008/QĐ-BTC 21/07/2008 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2013/TT-BTC 08/01/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
37TC/TCT 25/06/1997 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung Thông tư số 51TT/LB ngày 03/07/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc

  
 Thông tư Liên tịch
51/TTLB 03/07/1995 Bộ Tài chính;Bộ Y tế
Về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc

  
 Thông tư Liên tịch
65-TT/LB 29/07/1993 Bộ Tài chính;Bộ Y tế
Về việc quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software