Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 của Liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                        liên bộ                                            cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

       bộ tư pháp - bộ tài nguyên                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 và môi trường

   Số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2005

thông tư liên tịch

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Nhằm bảo đảm tính thống nhất trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đăng ký trong lĩnh vực này, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/07/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
32 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
06/2010/TTLT-BTP-B... 01/03/2010 Bộ Tư pháp; Bộ Tài ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
05/2007/TTLT-BTP-B... 21/05/2007 Bộ Tư pháp; Bộ Xây ...
Về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
2006/QĐ-BTP 17/07/2012 Bộ Tư pháp
Về việc công bố danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 30/06/2012

  
 Thông tư Liên tịch
20/2011/TTLT-BTP-B... 18/11/2011 Bộ Tư pháp; Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
03/2003/TTLT/BTP-B... 04/07/2003 Bộ Tư pháp;Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn về trình tự thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  
 Thông tư Liên tịch
03/2003/TTLT-BTP-B... 04/07/2003 Bộ Tư pháp;Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Phần 2 - hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software