Pháp điển Net - Luật số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội về thương mại
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 36/2005/QH11

Quốc hội
nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 7

(Từ ngày  05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005)

Luật thương mại

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về hoạt động thương mại.

Chương I
Những quy định chung

Mục 1
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật này thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997.

Điều 324. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

                                                                                         Chủ tịch Quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2006 
Ngày công báo
22/07/2005 
Số công báo
24+25-T07/2005 
Số trang
81 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
09/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  
 Nghị định
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Chính phủ
Về nhãn hàng hoá

  
 Nghị định
22/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Chính phủ
Về việc hoà giải thương mại

  
 Nghị định
19/2016/NĐ-CP 22/03/2016 Chính phủ
Về việc kinh doanh khí

  
 Nghị định
07/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  
 Quyết định
52/2015/QĐ-TTg 20/10/2015 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

  
 Nghị định
86/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Chính phủ
Về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  
 Nghị định
83/2014/NĐ-CP 03/09/2014 Chính phủ
Về kinh doanh xăng dầu

  
 Nghị định
187/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

  
 Nghị định
185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  
 Nghị định
97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng

  
 Nghị định
08/2013/NĐ-CP 10/01/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

  
 Nghị định
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 Chính phủ
Về việc sản xuất, kinh doanh rượu

  
 Nghị định
100/2011/NĐ-CP 28/10/2011 Chính phủ
Về việc quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  
 Nghị định
109/2010/NĐ-CP 04/11/2010 Chính phủ
Về việc kinh doanh xuất khẩu gạo

  
 Quyết định
10/2010/QĐ-TTg 10/02/2010 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu

  
 Nghị định
08/2010/NĐ-CP 05/02/2010 Chính phủ
Về việc quản lý thức ăn chăn nuôi

  
 Nghị định
107/2009/NĐ-CP 26/11/2009 Chính phủ
Về việc kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng

  
 Nghị định
91/2009/NĐ-CP 21/10/2009 Chính phủ
Về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  
 Nghị định
84/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính phủ
Về việc kinh doanh xăng dầu

  
 Nghị định
39/2009/NĐ-CP 23/04/2009 Chính phủ
Về vật liệu nổ công nghiệp

  
 Nghị định
107/2008/NĐ-CP 22/09/2008 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

  
 Nghị định
40/2008/NĐ-CP 07/04/2008 Chính phủ
Về việc sản xuất, kinh doanh rượu

  
 Nghị định
29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Chính phủ
Về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

  
 Nghị định
27/2008/NĐ-CP 13/03/2008 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

  
 Nghị định
06/2008/NĐ-CP 16/01/2008 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

  
 Nghị định
140/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc

  
 Nghị định
90/2007/NĐ-CP 31/05/2007 Chính phủ
Về việc quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

  
 Nghị định
55/2007/NĐ-CP 06/04/2007 Chính phủ
Về việc kinh doanh xăng dầu

  
 Nghị định
39/2007/NĐ-CP 16/03/2007 Chính phủ
Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

  
 Nghị định
23/2007/NĐ-CP 12/02/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  
 Nghị định
158/2006/NĐ-CP 28/12/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá

  
 Nghị định
89/2006/NĐ-CP 30/08/2006 Chính phủ
Về việc nhãn hàng hoá

  
 Nghị định
72/2006/NĐ-CP 25/07/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  
 Nghị định
59/2006/NĐ-CP 12/06/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

  
 Nghị định
37/2006/NĐ-CP 04/04/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

  
 Nghị định
35/2006/NĐ-CP 31/03/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

  
 Nghị định
21/2006/NĐ-CP 27/02/2006 Chính phủ
Về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

  
 Nghị định
20/2006/NĐ-CP 20/02/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

  
 Nghị định
19/2006/NĐ-CP 20/02/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

  
 Nghị định
12/2006/NĐ-CP 23/01/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
05/2017/QH14 12/06/2017 Quốc hội
Về việc quản lý ngoại thương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
05/1997/QH9 10/05/1997 Quốc hội
Về thương mại

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software