Pháp điển Net - Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 CHÍNH PHỦ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 90/1998/NĐ - CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG VI
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 30. Thủ trưởng các cơ quan quản lý trực tiếp của các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu qủa của dự án vay do mình phê duyệt hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép vay vốn nước ngoài.

Trường hợp do việc thực hiện không đúng các quy định hiện hành về xét duyệt hoặc thẩm định phương án đầu tư bằng vốn vay, quyết định sai về chủ trương đầu tư, gây ra thiệt hại về kinh tế, thì người lập và người phê duyệt phương án, tùy theo mức độ thiệt hại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các chủ đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài, kể cả vay lại vốn vay của Chính phủ, nếu để xảy ra tình trạng không trả được nợ do các nguyên nhân chủ quan, như sử dụng vốn kém hiệu qủa, để lãng phí, thất thoát vốn, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín Chính phủ và thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước đều phải chịu trách niệm trước pháp luật.

Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

                                                                                         TM. CHÍNH PHỦ
                                                                                             THỦ TƯỚNG

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/11/1998 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2004/TT-NHNN 21/12/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

  
 Thông tư
03/1999/TT-NHNN7 12/08/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
134/2005/NĐ-CP 01/11/2005 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
58/CP 30/08/1993 Chính phủ
Về việc ban hành quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software