Pháp điển Net - Quyết định số 26/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05/07/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

          bộ Giáo dục và Đào tạo                              Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 26/2001/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2001

Quyết định
của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra
và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 41/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 8;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông.

Quyết đ

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Biểu thống kê tổng hợp tình hình học sinh trong độ tuổi và kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của đơn vị được kiểm tra.

b) Biên bản kiểm tra công nhận các đơn vị trực thuộc.

c) Các văn bản chỉ đạo của địa phương về phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

d) Báo cáo về tình hình và kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của địa phương.

đ) Quyết định công nhận đơn vị trực thuộc đạt chuẩn./.

                                                                             bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

                                                                                       Nguyễn Minh Hiển

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/07/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Bộ Giáo dục và ...
Về việc quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software