Pháp điển Net - Quyết định số 1632QĐ/KTTT ngày 31/12/2001 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-KTTT ngày 15/11/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
              Tổng cục Hải quan                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 1632 QĐ/KTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

- Căn cứ Pháp lệnh kế toán thống kê ngày 20/5/1988.

- Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 7/3/1994 của Chính phủ.

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục kiểm tra thu thuế XNK về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ số 559/QĐ-KTTT ngày 15/11/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Trên cơ sở thống nhất với Bộ Tài chính tại công văn số: 12886 ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính gửi Tổng cục Hải quan.

Quyết định

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ số 559/QĐ-KTTT ngày 15/11/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:

I- Chứng từ kế toán:

a- Bổ sung các chứng từ sau (có mẫu kèm theo):

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
559/QĐ-KTTT 15/11/2000 Tổng cục Hải quan
Về việc ban hành Chế độ kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software