Pháp điển Net - Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK ngày 29/12/2000 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        Uỷ ban CHứNG KHOáN                     CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM 

                   NHà NƯớC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số 79/2000/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000

QUYếT ĐịNH
CủA CHủ TịCH Uỷ ban CHứNG KHOáN NHà NƯớC

Về việc ban hành Quy chế thành viên, niêm yết,
công bố thông tin và giao dịch chứng khoán

CHủ TịCH Uỷ ban CHứNG KHOáN NHà NƯớC

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định 18/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán.

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Dự kiến về các khoản phải trả

6. Dự kiến thu nhập

VIII. Các thông tin khác

1. Tóm lược về các biên bản hội nghị cổ đông thường kỳ và bất thường trong năm.

2. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan

3. Khiếu kiện hoặc tham gia tố tụng

4. Cho vay thế chấp cho các đối tượng khác.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
50/2003/QĐ-BTC 15/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK ngày 29/12/2000 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
42/2000/QĐ-UBCK1 12/06/2000 Uỷ ban Chứng khoán ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-UBCK1 ngày 27/03/1999 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

  
 Quyết định
04/1999/QĐ-UBCK1 27/03/1999 Uỷ ban Chứng khoán ...
Về việc ban hành Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software