Pháp điển Net - Quyết định số 78/2000/QĐ-UBCK ngày 29/12/2000 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            ủy ban chứng khoán                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     nhà nước                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 78/2000/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000

Quyết định
của chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế về tổ chức
và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo
Quyết định số 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998
của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

Quyết định

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Sửa đổi Điều 34 như sau:

Ngoài các quy định trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan, việc giải thể công ty chứng khoán phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản.

25. Huỷ các Phụ lục 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ban hành kèm theo Quyết định số 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và ban hành kèm theo Quyết định này các Phụ lục số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11(*).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Trung tâm giao dịch chứng khoán, các công ty chứng khoán và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                       Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

                                                                                       Nguyễn Đức Quang

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/01/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
04/1998/QĐ-UBCK3 13/10/1998 Uỷ ban Chứng khoán ...
Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software