Pháp điển Net - Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 08/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2001

Nghị định của Chính phủ

Quy định về điều kiện an ninh, trật tự
đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Điều 11 Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989;

Để tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương V
Điều khoản thi hành

Điều 18. Tổ chức, cá nhân làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự” theo Nghị định số 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ, nếu đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này thì vẫn được tiếp tục kinh doanh, mà không phải làm bản cam kết hoặc cấp lại “Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự”. Nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh, phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Điều 19. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ về việc quản lý ngành nghề đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này.

Điều 20. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            Tm. Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/03/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2001/TT-BCA 04/05/2001 Bộ Công an
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
72/2009/NĐ-CP 03/09/2009 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
17/CP 23/12/1992 Chính phủ
Về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software