Pháp điển Net - Công văn số 5273TCT/NV3 ngày 31/12/2001 của Tổng cục Thuế về việc xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế GTGT
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tổng cục thuế                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 5273 TCT/NV3

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

V/v xử lý những vướng mắc
trong quá trình thực hiện
Luật thuế GTGT

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

 

Trả lời công văn số 781/P4 ngày 21/12/2001 của Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ kỹ thuật kiến nghị về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/06/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; Thông tư số 49/2000/TT-BTC ngày 31/05/2000 của Bộ Tài chính, thì:

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật nhập khẩu uỷ thác hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT cho đơn vị khác, nhưng Công ty đã thực hiện nộp thuế đủ thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với lô hàng này thì số thuế GTGT Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu được coi là số thuế GTGT đầu vào của Công ty và sẽ được khấu trừ hoặc hoàn lại khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ nộp thuế của Công ty.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software