Pháp điển Net - Thông tư số 21/2000/TT-BYT ngày 29/12/2000 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề Y tư nhân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      Bộ Y tế                                          Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 21/2000/TT-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000

Thông tư

Hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề Y tư nhân

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ cụ thể hóa một số Điều trong Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân.

- Căn cứ Thông tư số 19/2000/TT-BYT ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh”.

Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về điều kiện và phạm vi hành nghề Y tư nhân như sau:

Chương I - Những quy định chung

Điều 1. Hình thức tổ chức các cơ sở hành nghề Y tư nhân:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Tổng số khám và điều trị:

+ Các bệnh thường gặp:

+ Số chuyển viện:

- Các vấn đề khác: Cán bộ được đào tạo thường xuyên, bổ sung trang thiết bị y tế....

- Kiến nghị:

                                                                                      Kt. Bộ trưởng Bộ Y tế
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                          Lê Ngọc Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/01/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
44 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2004/TT-BYT 06/01/2004 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
15/1999/TT-BYT 31/07/1999 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software