Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 23/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 29/12/2000 của Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp về việc điều chỉnh khoản 3, mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐ/BCN ngày 16/10/2000
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                      Liên tịch                                           cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

      Bộ thương mại - bộ kh và đt                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Bộ công nghiệp

Số 23/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN

Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2000

Thông tư liên tịch
Bộ thương mại - Bộ Kế hoạch và đầu tư - bộ công nghiệp

Điều chỉnh khoản 3, mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000

 

Căn cứ Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và đầu tư - Công nghiệp số 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16/10/2000;

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 200/2000/QĐ/BTC ngày 18/12/2000 bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng;

Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000 như phụ lục kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2001 và các điều khoản khác vẫn giữ nguyên như Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000.

                 K/t Bộ trưởng                             K/t Bộ trưởng                             K/t Bộ trưởng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
19/2000/TTLT/BTM/B... 16/10/2000 Bộ Thương mại;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software