Pháp điển Net - Quyết định số 154/2000/QĐ-TTg ngày 31/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 154/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2000

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách
chính sách tiền lương Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Quyết định

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước cho các Bộ, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước quy định tại Quyết định số 79/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước, theo Bảng phân công kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương phối hợp nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước theo Bảng phân công đúng tiến độ quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 01/1998/QĐ-BCĐTL ngày 07 tháng 9 năm 1998 của Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software