Pháp điển Net - Chỉ thị số 29/2000/CT-TTg ngày 31/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 29/2000/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2000

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Về việc đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp

 

Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000, bước đầu đã phát huy tác dụng tốt trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình, hưởng ứng tích cực.

Tuy vậy, quá trình triển khai Luật Doanh nghiệp vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc: một số quy định của Luật chưa được hướng dẫn đầy đủ, chưa đủ cụ thể, rõ ràng; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan chưa chặt chẽ nên hiệu lực của Luật Doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ trong thực tế.

Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm Luật Doanh nghiệp thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và những năm sau; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Thực hiện đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình theo dõi, chỉ đạo thực hiện đúng Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh, trong đó cần tập trung thực hiện một số việc sau:

- Theo thẩm quyền của mình, các cơ quan thực hiện bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp về cấp giấy phép, điều kiện kinh doanh; bổ sung, sửa đổi các quy định thiếu rõ ràng, cụ thể.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật về kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các văn bản cần bãi bỏ hoặc cần sửa đổi, bổ sung trước tháng 6 năm 2001.

5. Đề cao kỷ luật hành chính trong thi hành Luật Doanh nghiệp:

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đầy đủ nội dung và ý nghĩa của Luật Doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về việc thi hành đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi ngành, địa phương.

b) Trường hợp các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có những nội dung không phù hợp, hoặc cán bộ, công chức làm trái các quy định hiện hành thì kiến nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngàng Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý; đồng thời thông báo cho Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp (theo địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại 080.44929) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện những yêu cầu trên đây, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của doanh nghiệp./.

                                                                                   KT. Thủ tướng Chính phủ
                                                                                            Phó Thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software