Pháp điển Net - Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Lao động                                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
          Thương binh và Xã hội                                   
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2000

Quyết định
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

V/v ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994;

- Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 10052/YT-DP ngày 21/12/2000 về việc uỷ nhiệm cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản danh mục tạm thời: “Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”.

Điều 2. Người lao động làm các nghề, công việc nói ở điều 1 được hưởng chế độ Bảo hộ lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội quy định tại Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software