Pháp điển Net - Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 76/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

Nghị định

Chương I - Quy định chung

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 74. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra chuyên ngành về khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 59 và Điều 69 của Luật Khoáng sản và do Chính phủ quy định.


Chương XI
điều khoản thi hành

Điều 75. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/CP ngày 01 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản.

Điều 76. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thủ trưởng Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành các văn bản kèm theo và chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

Điều 77. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            TM.Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/12/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
26 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
160/2005/NĐ-CP 27/12/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
<> 20/03/1996 Quốc hội
Về khoáng sản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
68/CP 01/11/1996 Chính phủ
Về quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software