Pháp điển Net - Quyết định số 1626/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                     Việt Nam                                              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 1626/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

QUYếT Định của ThốNG Đốc NGÂN  hàNG Nhà nước

Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng
ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng

thống đốc ngân hàng nhà nước

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín  dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ,  quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 03/VPCP-KTTH ngày 15/1/2001 về việc điều hành  lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ  Chính sách tiền tệ,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang



Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
62/2002/QĐ-NHNN 25/01/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1498/2001/QĐ-NHNN 29/11/2001 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software