Pháp điển Net - Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hộ kinh doanh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                BỘ TÀI CHÍNH                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 169/2000/QDD-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về ban hành Chế độ kế toán hộ kinh doanh

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ vào Luật thuế Giá trị gia tăng (Số 2/1997/QH9) và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Số 3/1997/QH9) được Quốc hội thông qua ngày 10/5/1997;

- Căn cứ Pháp lệnh Kế toán - Thống kê được công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

- Căn cứ Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 28/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/1998/NĐ-CP.

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Để giúp các hộ kinh doanh thực hiện công tác kế toán phù hợp với quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
131-2002/QĐ-BTC 18/10/2002 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hộ kinh doanh

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1271TC/QĐ/CĐKT 14/12/1995 Bộ Tài chính
Về việc ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh

  
 Quyết định
1271TC/QĐ/CĐKT 14/12/1995 Bộ Tài chính
Về việc ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh (Phần phụ lục 1)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software