Pháp điển Net - Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam (1988)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

PHÁP LỆNH

PHÁP LỆNH

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI

VÀO VIỆT NAM

 

Để không ngừng nâng cao năng lực công nghệ của đất nước, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội, phù hợp với chính sách mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật với nước ngoài;

Căn cứ vào Điều 16, Điều 43 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pháp lệnh này quy định việc chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài chuyển giao công nghệ vào Việt Nam trên nguyên tắc bình đẳng và các bên cùng có lợi.

Nhà nước Việt Nam bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài chuyển giao công nghệ vào Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao đó.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 24

Pháp lệnh này không áp dụng cho việc chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ các hiệp định hợp tác và tương trợ về khoa học và kỹ thuật ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, trừ trường hợp các hiệp định này có quy định khác.

 

Điều 25

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

 

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1988

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/12/1988 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
49/HĐBT 04/03/1991 Hội đồng Bộ trưởng
Về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Chuyển giao Công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software