Pháp điển Net - Pháp lệnh kế toán và thống kê (1988)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

PHÁP LỆNH

PHÁP LỆNH

KẾ TOÁN VÀ THỐNG KÊ

 

Để góp phần tăng cường quản lý kinh tế - tài chính của các cấp, các ngành, thực hiện việc kiểm kê, kiểm soát của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế và khai thác các tiềm năng của đất nước;

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, bảo đảm những thông tin bằng số liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác và thống nhất ở mỗi cấp, mỗi ngành và trong cả nước;

Căn cứ Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pháp lệnh này quy định chế độ kế toàn và thống kê áp dụng trong nền kinh tế quốc dân.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

1- Tất cả các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh; các đơn vị tập thể và tư nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh; các cơ quan và tổ chức có sử dụng kinh phí của Nhà nước, của đoàn thể (gọi chung là đơn vị) phải chấp hành chế độ kế toán, thống kê quy định trong Pháp lệnh này.

2- Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện chế độ kế toán và thống kê theo những nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế phổ biến được Bộ tài chính và Tổng cục thống kê nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận và chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính và thống kê Việt Nam.

Điều 2

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 19

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1988.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 20

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1988

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/1988 
Ngày công báo
 
Số công báo
17/1988 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
93/1999/NĐ-CP 07/09/1999 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  
 Nghị định
49/1999/NĐ-CP 08/07/1999 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  
 Thông tư
555/TCTK-PPCD 13/09/1988 Tổng cục Thống kê
Về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Kế toán và Thống kê (phần thống kê)

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  
 Luật
04/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software