Pháp điển Net - Luật đất đai (1987)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

LUẬT

LUẬT

ĐẤT ĐAI

LỜI NÓI ĐẦU

 

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta tốn bao công sức và xương máu mới khai thác, bồi bổ, cải tạo và bảo vệ được vốn đất như ngày nay.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đưa việc quản lý và sử dụng đất đai vào quy chế chặt chẽ, khai thác tiềm năng của đất đai một cách hợp lý và có hiệu quả, triệt để tiết kiệm đất, góp phần vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội, từng bước đưa nông nghiệp, lâm nghiệp lên sản xuất lớn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Điều 19, Điều 20 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật này quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai.

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Điều 57

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật này.

 

------------------------

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/1987 
Ngày công báo
 
Số công báo
04/1988 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
186-HĐBT 31/05/1990 Hội đồng Bộ trưởng
Về việc đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác

  
 Nghị định
30/HĐBT 23/03/1989 Hội đồng Bộ trưởng
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
10/1998/QH10 02/12/1998 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
<> 14/07/1993 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software