Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTB&XH ngày 19/05/1998 của Liên tịch Ban Tổ chức Cán bộ - Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/07/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        THÔNG TƯ LIÊN TỊCH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    BAN TCCBCP                                                             - BỘ TÀI CHÍNH -         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           BỘ LĐTB&XÃ HỘI              

Số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTB & XH

Hà nội, ngày 19 tháng 05 năm 1998

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/07/1995 của Chính Phủ
về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 01 năm 1998 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/07/1995 về chế độ đối với cán bộ xã, phường, thị trấn của Chính phủ; sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Liên tịch: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Cán bộ cấp xã quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm cán bộ làm công tác Đảng, công tác Chính quyền, và Trưởng các đoàn thể: Chủ tịch mặt trận, Hội trưởng hội phụ nữ, Hội trưởng Hội nông dân, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cán bộ thuộc 4 chức danh chuyên môn tại các đơn vị hành chính: xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ xã).

1. Số lượng cán bộ xã được bố trí theo Điều 10 trong Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ:

Các chức danh cán bộ xã được bố trí như sau:

1.1- Số lượng cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Các địa phương phải khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tính toán mức thanh toán tăng thêm cho từng đối tượng. Sau khi nhận được kinh phí bổ sung, phân bổ thông báo cho từng xã để chi trả cho cán bộ đúng chế độ, đúng thời gian.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1998. Các quy định trong Thông tư số 97 TTLB/TCCBCP-TC ngày 16/8/1995 của Liên Bộ Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để hướng dẫn, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để hướng dẫn thực hiện.

Quá trình thực hiện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần sơ kết, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Qua thực hiện có khó khăn hoặc có điều gì cần bổ sung, đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để có hướng dẫn bổ sung./.

          BỘ TRƯỞNG                        BỘ TRƯỞNG                BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
        BỘ TÀI CHÍNH               BỘ LĐTB VÀ XÃ HỘI                       BAN TCCBCP

    Nguyễn Sinh Hùng               Nguyễn Thị Hằng                        Đỗ Quang Trung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/1998 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
34/2004/TTLT-BNV-B... 14/05/2004 Bộ Nội vụ;Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
09/1998/NĐ-CP 23/01/1998 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/07/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

  
 Nghị định
50/CP 26/07/1995 Chính phủ
Về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software