Pháp điển Net - Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày 28/08/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               BỘ TÀI CHÍNH                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 89/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

 Thi hành Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là những hành vi của cá nhân hoặc tổ chức đã cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước về kế toán nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật, phải bị xử phạt hành chính. Tuỳ theo mức độ hành vi vi phạm và thiệt hại do hành vi đó gây ra để xử phạt hành chính, kể cả hình thức phạt bổ sung và các biện pháp khác xét thấy cần thiết.

2- Đối tượng xử phạt và phạm vi áp dụng

a - Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra trong lĩnh vực kế toán và phải bị xử phạt theo qui định tại Nghị định 49/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ và theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b - Các đơn vị, tổ chức trong hệ thống thu, chi ngân sách Nhà nước và kinh phí đoàn thể; các tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các hộ kinh doanh cá thể (dưới đây gọi tắt là tổ chức) phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do tổ chức mình gây ra trong lĩnh vực kế toán và phải bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 49/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ và theo hướng dẫn tại Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2:

Ông/Bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đại diện . . . . . . . . . . . . . . có trách nhiệm nộp các khoản tiền phạt ghi ở Điều 1 vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Ông/Bà có trách nhiệm thi hành quyết định này, nếu không tự giác thực hiện, cơ quan tài chính sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cơ quan tài chính, Thanh tra viên chuyên ngành tài chính trực tiếp xử phạt có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ông/Bà có quyền khiếu nại về quyết định này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tại . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/07/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
120/2004/TT-BTC 15/12/2004 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
49/1999/NĐ-CP 08/07/1999 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software