Pháp điển Net - Thông tư số 09/2000/TT-NHNN3 ngày 29/08/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/06/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   VIỆT NAM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 09/2000/TT-NHNN3

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Căn cứ Điều 42 của Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Mục I
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng được quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 20/2000/NĐ-CP. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện hành vi vi phạm cố tính chất phức tạp, vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm, để quyết định xử lý hành chính hay hình sự đối với hành vi ấy, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cần trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Những hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã chuyển sang Cơ quan Điều tra, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án của cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải xem xét để xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 20/2000/NĐ-CP.

2. Các vi phạm khác liên quan đến hoạt động ngân hàng như hành vi trốn thuế, lậu thuế, vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng... thì xử lý theo quy định khác của pháp luật (xử phạt vi phạm về thuế theo quy định của pháp luật về thuế, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của Pháp lệnh chống tham nhũng...).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

                    Người làm chứng 1                                                  Người làm chứng 2

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan lập biên bản;

(2) Địa danh;

(3) Ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức vi phạm hoặc họ, tên, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm;

(4) Ghi rõ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người chứng kiến;

(5) Ghi rõ hành tên, số lượng, chủng loại vật bị tịch thu, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật đó.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/09/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2005/TT-NHNN 10/03/2005 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
20/2000/NĐ-CP 15/06/2000 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software