Pháp điển Net - Quyết định số 812-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn; trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là quân nhân chuyển ngành về hưu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 812-TTG NGÀY 12/12/1995 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 812-TTG NGÀY 12/12/1995 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn;
trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức
là quân nhân chuyển ngành về hưu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung đối tượng trợ cấp mất sức lao động dài hạn là những người nghỉ việc, đã hoặc đang được hưởng trợ cấp mất sức lao động nếu có thời gian công tác đủ 20 năm trở lên (không tính quy đổi hệ số).

Những người thuộc diện này đang được hưởng trợ cấp mất sức lao động thì sau khi hưởng trợ cấp hết 1/2 thời gian công tác quy đổi, được tiếp tục hưởng chế độ hàng tháng.

Những người thuộc diện này mà đã ngừng hưởng trợ cấp từ sau ngày 01/3/1990 thì được hưởng lại trợ cấp kể từ ngày ban hành Quyết định này.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/12/1995 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/LĐTBXH-TT 30/01/1996 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân, công an nhân dân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software