Pháp điển Net - Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/08/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               BỘ XÂY DỰNG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 17/2000/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Thời điểm xảy ra sự cố (giờ, ngày, tháng);

- Tình hình thiệt hại (thiệt hại về người, về vật chất...);

- Nguyên nhân sự cố;

- Biện pháp và tình hình khắc phục.

8. Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

                                                  BỘ CÓ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH HOẶC BỘ CÓ DỰ ÁN

                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/08/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
54 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
18/2003/QĐ-BXD 27/06/2003 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
35/1999/QĐ-BXD 12/11/1999 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software