Pháp điển Net - Luật số 21/2000/QH10 ngày 09/06/2000 của Quốc hội về Khoa học và Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  QUỐC HỘI                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Luật số 21/2000/QH10

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa X, kỳ họp thứ 7
(Từ ngày  09 tháng 5 đến ngày 09 tháng 6 năm 2000)

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hóa, phát triển mạnh, bền vững đất nước.

Để phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp  pháp của tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật khoa học và công nghệ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Các quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Điều  59. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ  họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000.

                                                                                    CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

                                                                                         Nông Đức Mạnh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2001 
Ngày công báo
31/07/2000 
Số công báo
28/2000 
Số trang
23 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

  
 Nghị định
127/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

  
 Nghị định
81/2002/NĐ-CP 17/10/2002 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
45/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội
Về khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software