Pháp điển Net - Quyết định số 171/2000/QĐ-NHNN13 ngày 25/05/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ban hành quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  VIỆT NAM                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2000

               Số 171/2000/QĐ-NHNN13

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các Tổ chức Tín dụng số 02/19997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã giao đủ giấy tờ có giá               Đã nhận đủ giấy tờ có giá                được uỷ quyền

Ngày    tháng        năm                                            (Ký tê)                           (Ký tên - Đóng dấu)

        (Ký tên - Đóng dấu)

 

 

 

(Họ và tên)                                                                               (Họ và tên)                            (Họ và tên)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/06/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1022/2004/QĐ-NHNN 17/08/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software