Pháp điển Net - Quyết định số 80/2005/QĐ-UB ngày 23/05/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         Thành phố Hồ Chí Minh                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 80/2005/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2005

Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

Về cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L.004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Xét đơn đề nghị ngày 14 tháng 4 năm 2005 của ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban vận động thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh; của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 0092/SKHCN-SHTT ngày 18 tháng 3 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 249/TTr-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2005;

Quyết định

Điều 1. Nay cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh là hội thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố, chịu sự quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh do Hội tự lo theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Điều 2. Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan và Chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                               tm. Uỷ ban nhân dân thành phố               kt. chủ tịch                                                                                                                              phó chủ tịch/thường trực

                                                                                      Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/05/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software