Pháp điển Net - Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 114/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2005

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp
 của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Quyết định

Điều 1. Thành lập mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo các nguồn lực cần thiết, bao gồm cán bộ, biên chế và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của các cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT do mình quản lý.

Kinh phí hoạt động của các cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT được cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ, ngành và địa phương.

chương iv
điều khoản thi hành

Điều 12. Các cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp trong mạng lưới thông báo và hỏi đáp về TBT của Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT theo quy định của Quy chế này./.

                                                                                       Thủ tướng Chính phủ

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/06/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software