Pháp điển Net - Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ TàI CHíNH

Bộ TàI CHíNH

   

Số 23/2005/TT-BTC

CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán

ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.

2. Các quy định trong chuẩn mực kế toán có khác biệt với chính sách tài chính do Bộ Tài chính ban hành thì thực hiện theo qui định trong chuẩn mực kế toán và hướng dẫn trong Thông tư này.

3. Các tổng công ty, công ty có chế độ kế toán đặc thù đã được Bộ Tài chính chấp thuận, phải căn cứ vào 06 chuẩn mực kế toán (đợt 3) ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư này để hướng dẫn, bổ sung phù hợp.

4. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

                                                                             KT. Bộ TRƯởNG Bộ TàI CHíNH             Thứ trưởng

                                                                                        Lê Thị Băng Tâm

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/04/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
122 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
94/QĐ-BTC 13/01/2009 Bộ Tài chính
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

  
 Thông tư
161/2007/TT-BTC 31/12/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
234/2003/QĐ-BTC 30/12/2003 Bộ Tài chính
Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software