Pháp điển Net - Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28/04/2000 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                      BỘ Y TẾ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 09/2000/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2000

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người lao động trong
các doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Căn cứ vào Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/7/1989.

- Căn cứ vào Chương IX Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994.

- Căn cứ vào Nghị định 06/CP của Chính phủ ngày 20/1/1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Căn cứ vào Nghị định 68/CP của Chính phủ ngày 11/10/1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.

- Sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 946/LĐTBXH-BHLĐ ngày 3/4/2000.

Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện chăm sóc sức khoẻ của người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mọi tổ chức cá nhân và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) sau đây:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/05/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
19/2016/TT-BYT 30/06/2016 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sửc khoẻ người lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software