Pháp điển Net - Thông tư số 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/04/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 07/2000/TT-NHNN7

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/1999
của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1
 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Đối tượng điều chỉnh của Thông tư này là các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vàng không bao gồm hoạt động khai thác và tinh luyện vàng của doanh nghiệp khai thác vàng.

2. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là hoạt động kinh doanh vàng bao gồm vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu.

3. Việc kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối và Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/05/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
21 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
10/2003/TT-NHNN 16/09/2003 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
174/1999/NĐ-CP 09/12/1999 Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
208/QĐ-NH7 12/06/1998 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi điểm a mục 2 phần II tại Thông tư số 07/NH-TT ngày 29/10/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/CP ngày 24/09/1993 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

  
 Chỉ thị
03/CT-NH7 03/04/1997 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

  
 Thông tư
01/TT-NH7 24/01/1996 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

  
 Quyết định
149/QĐ-NH7 06/07/1994 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế nhập vàng ủy thác

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software