Pháp điển Net - Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Ngân hàng nhà nước                                Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt Nam                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 457/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2005

Quyết định
của thống đốc ngân hàng nhà nước

Về việc ban hành "Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn
 trong hoạt động của tổ chức tín dụng"

Thống đốc ngân hàng nhà nước

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/05/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
25 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
15/2009/TT-NHNN 10/08/2009 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng

  
 Quyết định
34/2008/QĐ-NHNN 05/12/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
03/2008/QĐ-NHNN 01/02/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán

  
 Quyết định
03/2007/QĐ-NHNN 19/01/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
13/2010/TT-NHNN 20/05/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
381/2003/QĐ-NHNN 23/04/2003 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN5 ngày 25/08/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
492/2000/QĐ-NHNN5 28/11/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

  
 Quyết định
297/1999/QĐ-NHNN5 25/08/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

  
 Quyết định
296/1999/QĐ-NHNN5 25/08/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về giới hạn cho vay đối với một khách hàng của tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software