Pháp điển Net - Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 01/2005/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004

của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định 181) mà trong quá trình triển khai thực hiện, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người sử dụng đất đề nghị được hướng dẫn áp dụng cụ thể hơn.

I. HƯớNG DẫN Bổ SUNG Về GIAO ĐấT, CHO THUÊ ĐấT, XáC ĐịNH MụC
 ĐíCH Sử DụNG ĐấT, XáC ĐịNH THờI HạN Sử DụNG ĐấT,
THU HồI ĐấT, CÔNG NHậN QUYềN Sử DụNG ĐấT

1. Về hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã nhận trước ngày 16 tháng 11 năm 2004

1.1. Đối với hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã nộp trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 (ngày Nghị định 181 có hiệu lực thi hành) thì tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành) nếu thuộc các trường hợp sau đây:

a) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường:

- Có... dự án có vi phạm quy định..................(ghi loại hình vi phạm) với mức độ.........(ghi mức độ vi phạm);

5. Đánh giá chung:

 

                                                                                                   Giám đốc

                                                                                    Sở Tài nguyên và Môi trường

                                                                                             (Ký tên và đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/05/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
27 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2015/TT-BTNMT 27/01/2015 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software