Pháp điển Net - Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            thủ tướng chính phủ                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 74/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2005

quyết định của thủ tướng chính phủ

Về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch

thủ tướng chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật  Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Thực hiện việc di dời theo đúng quy định.

b) Sử dụng số tiền thu được đúng mục đích theo quy định tại Quyết định này.

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc hướng dẫn giúp đỡ các tổ chức kinh tế thực hiện việc di dời, đầu tư xây dựng và ổn định sản xuất, kinh doanh tại cơ sở mới.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                        thủ tướng chính phủ

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/04/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
66/2005/TT-BTC 18/08/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
09/2007/QĐ-TTg 19/01/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software