Pháp điển Net - Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà nội về việc ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              thành phố Hà Nội                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 23/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2005

quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

Về việc: Ban hành "Quy định về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

- Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Quy định này thay thế các Quy định sau:

a) "Quy định về kê khai đăng ký nhà ở, đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị" ban hành kèm theo Quyết định 69/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

b) "Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất ao và vườn liền kề khu dân cư nông thôn" ban hành theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 29/8/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện quy định này nếu phát sinh vướng mắc, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, Ban, Ngành có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

                                                                        TM. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội                    KT. chủ tịch                                                                                                               Phó chủ tịch

                                                                                             Lê Quý Đôn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/02/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
27 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
213/2005/QĐ-UB 09/12/2005 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc bổ sung một số Điều, Khoản của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của UBND thành phố về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  
 Quyết định
111/2005/QĐ-UB 27/07/2005 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
23/2008/QĐ-UBND 09/05/2008 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
65/2001/QĐ-UB 29/08/2001 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất ao và vườn liền kề khu dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  
 Quyết định
69/1999/QĐ-UB 18/08/1999 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành sửa đổi quy định về kê khai đăng ký nhà ở, đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software