Pháp điển Net - Nghị định số 49/HĐBT ngày 04/03/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Chuyển giao Công nghệ nước ngoài vào Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 49-HĐBT NGÀY 4-3-1991

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THI HÀNH

PHÁP LỆNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 1987 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 30 thang 6 năm 1990;

Căn cứ Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam ngày 10 tháng 12 năm 1988;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, Bộ trưởng các Bộ Thương nghiệp, Ngoại giao, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm ban hành những thông tư hướng dẫn việc thi hành Nghị này.

Điều 31

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước chịu trách nhiệm soạn thảo và trình Hội đồng Bộ trưởng những văn bản cần thiết để thực hiện Điều 19 của Pháp lệnh chuyển giao công nghệ.

Điều 32

 

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/03/1991 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/TT-QLKH 22/01/1994 Bộ Khoa học, Công ...
Về việc hướng dẫn chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 05/12/1988 Hội đồng Nhà nước
Về việc chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software