Pháp điển Net - Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 14/2005/NĐ-CP

            Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

            Nghị định của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

Nghị định

Chương I
 Những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

chương VI
Điều khoản thi hành

Điều 38. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Điều 39. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            TM. Chính phủ                            Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/03/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
04/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
93/1999/NĐ-CP 07/09/1999 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software