Pháp điển Net - Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt nam                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 127/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2005

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN
ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

Quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

"1. Khách hàng vay bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính".

Điều 2. Cụm từ "pháp nhân" tại Điều 7 và Điều 10 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được thay bằng cụm từ "tổ chức".

Điều 3. Định kỳ, các tổ chức tín dụng căn cứ vào tình trạng trả nợ vay, kết quả đánh giá hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính và trả nợ của khách hàng vay để phân loại nợ vay của khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ quy định tại các văn bản: Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện chuyển nợ quá hạn các khoản nợ vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng; công văn số 405/NHNN-CSTT ngày 16/4/2002 về việc hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển nợ quá hạn; công văn số 950/NHNN-CSTT ngày 3/9/2002 về chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay; công văn số 1140/NHNN-CSTT ngày 29/9/2003 về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn; các quy định khác trái với Quyết định này.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                               Thống đốc ngân hàng nhà nước

                                                                                             Lê Đức Thuý

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/03/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
20/VBHN-NHNN 22/05/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  
 Quyết định
783/2005/QĐ-NHNN 31/05/2005 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
39/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
1627/2001/QĐ-NHNN 31/12/2001 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Công văn
950/NHNN-CSTT 03/09/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay

  
 Quyết định
688/2002/QĐ-NHNN 01/07/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về thực hiện việc chuyển nợ quá hạn các khoản nợ vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng

  
 Công văn
405/NHNN-CSTT 16/04/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển nợ quá hạn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software