Pháp điển Net - Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 bộ lao động - thư¬ơng binh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

bộ lao động - thư­ơng binh          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                   và xã hội                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số 07/2005/TT-BLĐTBXH      

                                                                                   Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

 

thông tư

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12

năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương

và thu nhập trong các công ty nhà nước

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/01/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
24 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
18/2013/TT-BLĐTBXH 09/09/2013 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
206/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ
Về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
03/2002/TT-BLĐTBXH 09/01/2002 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/03/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước

  
 Thông tư
05/2001/TT-BLĐTBXH 29/01/2001 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

  
 Thông tư
20/1999/TT-BLĐTBXH 08/09/1999 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/05/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

  
 Thông tư Liên tịch
19/1999/TTLT-BLĐT... 14/08/1999 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp Nhà nước

  
 Thông tư Liên tịch
18/1998/TTLT-BLĐT... 31/12/1998 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện khi doanh nghiệp Nhà nước không bảo đảm chỉ tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software