Pháp điển Net - Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Ngân hàng Nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt Nam                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 09/2004/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2004

thông tư
hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài
của doanh nghiệp

Căn cứ Điều 22 và Điều 24 Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là “Ngân hàng Nhà nước”) hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp như sau:

chương I
Những quy định chung

Mục 1. Giải thích một số từ ngữ

Trong Thông tư này, các cụm từ sau đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp vay nước ngoài (sau đây gọi là “Doanh nghiệp”) bao gồm:

a) Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, hoạt động tại Việt Nam:

- Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, công ty hợp danh;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

(18) Kế hoạch trả nợ lãi kỳ kế tiếp sau

Mối liên hệ giữa các cột trong kỳ báo cáo:

Cột (13) = Cột (4) + Cột (7) - Cột (8)

Cột (14) = Cột (5) + Cột (11)

Cột (15) = Cột (6) + Cột (12)

Cột (11) = Số nợ gốc quá hạn phát sinh thêm trong kỳ - Số nợ gốc quá hạn đã trả trong kỳ.

Cột (12) = Số nợ lãi quá hạn phát sinh thêm trong kỳ - Số nợ lãi quá hạn đã trả trong kỳ

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/01/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
25 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
25/2014/TT-NHNN 15/09/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  
 Thông tư
12/2014/TT-NHNN 31/03/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  
 Thông tư
22/2013/TT-NHNN 24/09/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2016/TT-NHNN 26/02/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
90/1998/NĐ-CP 07/11/1998 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1432/2001/QĐ-NHNN 16/11/2001 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/08/1999 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

  
 Thông tư
03/1999/TT-NHNN7 12/08/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software