Pháp điển Net - Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 120/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2004

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP
ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực Kế toán

­- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002 và Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực kế toán;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, như sau:

I- Quy định chung

1/ Phạm vi, đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong thời hạn ba ngày, quyết định này được gửi cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức ........................................................................ để chấp hành

2. Kho bạc Nhà nước....................................................................... để thu tiền phạt;

3. ..............................................................................................................................

Quyết định này gồm............... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

                                                                                        Người ra quyết định

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/01/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
2331/QĐ-BTC 18/09/2012 Bộ Tài chính
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

  
 Thông tư
169/2011/TT-BTC 24/11/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
185/2004/NĐ-CP 04/11/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
89/2000/TT-BTC 28/08/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software