Pháp điển Net - Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 CHÍNH PHỦ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 49/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê ngày 20 tháng 5 năm 1988;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Nghị định này thay thế những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tại Nghị định số 52/HĐBT ngày 19 tháng 02 nam 1992 của Hội đồng Bộ trưởng, thay thế các quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a, c, d, e khoản 3 Điều 2 và điểm b, c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này./.

                                                                          TM.CHÍNH PHỦ KT.THỦ TƯỚNG
                                                                                        PHÓ THỦ TƯỚNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/07/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
89/2000/TT-BTC 28/08/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
89/2002/NĐ-CP 07/11/2002 Chính phủ
Về quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
185/2004/NĐ-CP 04/11/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 10/05/1988 Hội đồng Nhà nước
Về kế toán và thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
22/CP 17/04/1996 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

  
 Nghị định
52/HĐBT 19/02/1992 Hội đồng Bộ trưởng
Về việc xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software