Pháp điển Net - Quyết định số 4293/2004/QĐ-BYT ngày 01/12/2004 của Bộ Y tế về việc bổ sung đối tượng được áp dụng tạm thời theo Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/08/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      Bộ Y tế                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 4293/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

Về việc bổ sung đối tượng được áp dụng tạm thời theo "Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ" cho người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động;

Căn cứ Công văn số 4850/GTVT-TCCB ngày 16/9/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị áp dụng tạm thời tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên làm việc trên các phương tiện thuỷ nội địa không có động cơ, có trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/12/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software