Pháp điển Net - Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 205/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ
phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoá XI;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội,

Nghị định:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/01/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
66 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
23/2005/TTLT-BLĐT... 31/08/2005 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước

  
 Thông tư
04/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm trong các Công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  
 Thông tư
01/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn xếp chuyển lương cũ sang lương mới đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các Công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  
 Thông tư Liên tịch
02/2005/TTLT-BLĐT... 05/01/2005 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  
 Thông tư
03/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  
 Thông tư
05/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
Về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
83/1998/QĐ-TTg 15/04/1998 Thủ tướng Chính phủ
Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn

  
 Nghị định
110/1997/NĐ-CP 18/11/1997 Chính phủ
Về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/05/1993

  
 Nghị định
26/CP 23/05/1993 Chính phủ
Về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software