Pháp điển Net - Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 202/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Nghị định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 54. Hướng dẫn thi hành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thi hành và trong trường hợp cần thiết được phối hợp với Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            TM. Chính phủ                            Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
27 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2005/TT-NHNN 10/03/2005 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
95/2011/NĐ-CP 20/10/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
96/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
10/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
07/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
20/2000/NĐ-CP 15/06/2000 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software