Pháp điển Net - Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 116/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004

thông tư

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Bộ Tài chính hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Phần I
những quy định chung

1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về bồi thường đất, bồi thường tài sản, các chính sách hỗ trợ, bố trí tái định cư, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi chung là Nghị định số 197/2004/NĐ-CP).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Phần VIII
Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thông tư này thay thế Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, Thông tư liên tịch số 106/2002/TTLT/BTC-BCN ngày 22 tháng 11 năm 2002 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp và công văn số 4448/TC-QLCS ngày 04 tháng 9 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh kịp thời cho Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

                                                                                 KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính     Thứ trưởng

                                                                                         Huỳnh Thị Nhân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
20 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
69/2006/TT-BTC 02/08/2006 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
57/2010/TT-BTC 16/04/2010 Bộ Tài chính
Về việc quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  
 Thông tư
14/2009/TT-BTNMT 01/10/2009 Bộ Tài nguyên và ...
về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
197/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Chính phủ
Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
106/2002/TTLT/BTC-... 22/11/2002 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp

  
 Công văn
4448/TC-QLCS 04/09/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

  
 Thông tư
145/1998/TT-BTC 04/11/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software