Pháp điển Net - Thông tư số 04/2004/TT-BBCVT ngày 29/11/2004 của Bộ Bưu chính Viễn Thông về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       Bộ Bưu chính, Viễn thông                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập Tự do Hạnh phúc

          Số 04/2004/TT-BBCVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2004

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP
ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Những quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính được thực hiện theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.

6. Chánh Thanh tra của cơ quan Thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 75/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 28 Nghị định.

IV. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Bộ Bưu chính, Viễn thông để xem xét, bổ sung, sửa đổi.

                                                                          Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông 

                                                                                             Đỗ Trung Tá

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/12/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
142/2004/NĐ-CP 08/07/2004 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software